امروز دوشنبه 29 اسفند 1401
سامانه جامع نظارت ، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری (جانا)
1
شروع ثبت نام
2
اطلاعات تاسیسات گردشگری
3
اطلاعات بهره بردار/مدیرعامل
4
پایان ثبت نام

در صورتیکه در گذشته درخواستی را ثبت نکرده اید ، می بایست در سامانه جانا ثبت نام نمایید